Student wynajmuje mieszkanie

Nieznajomość sprawdzonych pośredników działających na lokalnych rynkach nieruchomości powoduje, że potencjalni najemcy wpadają w sidła pseudo-biur nieruchomości, które w wyrafinowany sposób wykorzystują niewiedzę i naiwność klientów. Poszukując pośrednika powinniśmy kierować się kilkoma kryteriami.

Pierwsze to zasięg działania pośrednika. Zasada jest prosta – im większe biuro, tym większe prawdopodobieństwo, że w jego bazie znajdziemy ofertę odpowiadającą określonym kryteriom. Duże i znane na rynku biuro to usystematyzowane standardy działania, jasne zasady współpracy i większa szansa na szybkie znalezienie lokum. Z drugiej strony działające lokalnie agencje posiadają także bardzo dobre rozeznanie w lokalnym rynku, co jest nieocenione w poszukiwaniach odpowiedniej oferty do wynajmu. Sprofilowana do obszaru osiedla, bądź dzielnicy działalność jest bardzo przydatna, jeżeli zakres naszych poszukiwań ogranicza się np. do kilku ulic. Najlepszym kryterium wyboru pośrednika jest jednak rekomendacja znajomych, przyjaciół, czy rodziny. Najlepsi pośrednicy pracują z klientami z polecenia.

Każdego roku, szczególnie w szczycie sezonu na wynajem pojawiają się pseudo-agencje nieruchomości, których działalność ogranicza się do odpłatnego przekazania nie zawsze sprawdzonych i istniejących adresów mieszkań na wynajem. Jak je rozpoznać? Urządzone „na szybko” biuro, brak trwałego oznakowania działalności, unikanie określeń typu „biuro nieruchomości”, „pośrednik”, podejrzanie niskie ceny oferowanych mieszkań. Jeśli dodatkowo taki „agent” nie jest w stanie przedstawić numeru licencji pośrednika odpowiedzialnego za realizację zlecenia, nie przedstawia do podpisania umowy pośrednictwa i już na wstępie żąda określonych kwot za samo przekazanie adresów, to sygnał, że możemy mieć do czynienia z oszustem.

Zasady współpracy z pośrednikiem

Decydując się na poszukiwanie mieszkania do wynajmu z biurem nieruchomości otrzymamy do podpisania umowę pośrednictwa. Najlepiej, aby taka umowa była podpisana nie chwilę przed prezentacją pierwszego mieszkania przez agenta, ale wcześniej w biurze pośrednictwa, co pozwoli nam na spokojne przeanalizowanie umowy i dopytanie o jej szczegóły. W obecnych warunkach rynkowych spotkamy kilka wariantów rozliczeń za usługę pośrednictwa. W przypadku pomyślnej realizacji transakcji wynajmu pośrednik za swoją usługę zażąda jeden miesięczny czynsz wynajmu, 50 proc. miesięcznego czynszu lub prowizję zapłaci tylko właściciel, a najemca nie zapłaci nic (np. w ramach akcji „0% prowizji”). Na rynku coraz częściej upowszechnia się standard pobierania prowizji tylko od jednej strony transakcji. O tym fakcie informują symbole umieszczone przy ofertach.

Wynagrodzenie pośrednika jest płatne z reguły przy podpisaniu umowy wynajmu. W tym czasie dochodzi do rozliczenia z pośrednikiem zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego. Dowodem realizacji usługi jest wystawiona faktura VAT za usługi pośrednictwa.

W żadnym wypadku nie należy płacić za same przekazanie adresów mieszkań do wynajmu. Do rozliczenia między pośrednikiem a zamawiającym dochodzi w przypadku pomyślnego skojarzenia stron transakcji. Nie wcześniej.

Jak powinna wyglądać umowa pośrednictwa?

Umowa pośrednictwa powinna być zawarta w formie pisemnej i opatrzona datą i oznaczeniem miejsca jej podpisania. Oprócz standardowego zapisu określającego strony umowy (dane klienta i pośrednika), umowa musi wskazywać pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie wraz z podaniem numeru jego licencji zawodowej. W umowie pośrednik musi zamieścić oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Ważne, aby w umowie określić czas jej trwania. W zależności od stron umowy, można ją zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Umowa pośrednictwa powinna w czytelny sposób określać przedmiot umowy. W umowie pośrednictwa w najmie nieruchomości może to być ogólne określenie preferencji poszukiwanych nieruchomości. W umowie pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia określonej umowy (np. najmu nieruchomości). Natomiast zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi ustalonego w umowie wynagrodzenia.

Czego można wymagać od pośrednika?

Pośrednik powinien być postrzegany jako doradca, który zna dobrze uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości i jest gwarantem przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej transakcji. Czynności pośrednictwa reguluje zawarta pomiędzy zleceniodawcą a przedsiębiorcą prowadzącym działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami umowa pośrednictwa w najmie nieruchomości. Od pośrednika należy wymagać przede wszystkim zachowania zasad starannego działania. Jego zadaniem jest wyszukanie i dostarczenie ofert nieruchomości spełniających warunki określone przez klienta, udział w prezentacji ofert oraz obsługa transakcji, m.in. skonstruowanie umowy najmu zabezpieczającej najpełniej interesy klienta. Oczywiście wszystkie prezentowane przez pośrednika oferty powinny być wcześniej zweryfikowane przez niego pod względem prawnym. W Metrohouse, dodatkowo w ramach akcji „Bezpieczny Wynajem”, można poprosić pośrednika o ubezpieczenie najemcy do kwoty 100 tys. zł.

Jak powinna wyglądać umowa najmu?

Prawidłowo sporządzona umowa najmu powinna przede wszystkim zawierać dane stron umowy wraz z numerami dowodów osobistych, PESEL i NIP oraz dokładne informacje o przedmiocie najmu (adres, powierzchnia) i o prawie własności przysługującym wynajmującemu (jako załącznik kopia aktu notarialnego  + aktualny odpis z księgi wieczystej). Do umowy możemy dołączyć dodatkowy załącznik, w który będzie zawierał spis pozostawionych urządzeń AGD i RTV, mebli oraz np. opis stanu sanitariatów, stolarki okiennej czy podłogi (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu), a także wskazania liczników. 

Istotnymi elementami umowy jest wysokość czynszu oraz czas wynajmu. Przez czynsz zazwyczaj rozumie się opłatę za wynajem mieszkania, jednak dochodzą tu jeszcze opłaty wynikające z bieżącej eksploatacji, które pokrywane są z kieszeni najemcy (energia elektryczna, gaz, telefon, kablówka, itd.). Najemca może dokonywać opłaty licznikowe samodzielnie lub też przekazywać wynajmującemu środki, a ten we własnym zakresie będzie regulował rachunki najemcy.

W umowie musimy określić terminy płatności czynszu, który zazwyczaj regulowany jest „z góry”. Najczęściej stosowany jest miesięczny cykl płatności. Dodatkowo, wynajmujący może zgodnie z prawem zażądać od najemcy kaucji, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia przed potencjalnie możliwymi stratami materialnymi w lokalu. Na rynku wynajmu mieszkań najczęściej stosowaną kaucją jest równowartość jednego miesięcznego czynszu. Umowę można podpisać na czas oznaczony lub nieoznaczony. Należy jednak pamiętać, że podpisując umowę na czas nieoznaczony i przy braku uzgodnień dotyczących terminów wypowiedzenia stosuje się terminy ustawowe.

Jeśli mieszkanie wynajmuje kilka osób, możliwe jest podpisanie umowy najmu z wszystkimi najemcami. W praktyce jednak właściciele mieszkań skłaniają się ku podpisywaniu umów z jednym najemcą, a w umowie określają maksymalną liczbę osób, którzy będą zamieszkiwać w lokalu.

Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich mogących mieć miejsce sytuacji, dlatego też dla spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie lokatorów.

Jak można przekonać właściciela, że warto wynająć mieszkanie studentowi?

Mit związany z problemami wynikającymi z wynajmu mieszkania studentom na szczęście przemija, jednak nadal wiele osób nadal jest uprzedzonych do wynajmu mieszkań tej grupie klientów. Istnieje kilka sposobów, aby zminimalizować obawy właścicieli mieszkań.

1.    Umowa podpisana przez rodziców studentów – to oni są gwarantem płatności i odpowiadają za zobowiązania wynikające z umowy.

2.    Propozycja wyższej niż zwyczajowa kaucji – obawy właściciela dotyczą nie tylko terminowości w płaceniu czynszu, ale i stanu mieszkania po zakończonej umowie najmu. Większa kaucja niż tylko jednomiesięczny czynsz będzie dla niego pewnym gwarantem, że najemca pokryje koszty ewentualnej „zwiększonej” eksploatacji.

3.    Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie OC najemcy stosowane jest m.in. w ramach akcji Bezpieczny Wynajem w Metrohouse. Ewentualne szkody wynikłe z eksploatacji mieszkania przez studenta są pokrywane z jego OC. Ubezpieczenie najemcy jest dla właściciela mieszkania ważnym czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o wynajmie lokalu studentom.

4.    Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia oraz wydania lokalu, stanowiącego przedmiot umowy i wskazanie adresu lokalu, w którym zamieszka najemca w razie obowiązku opróżnienia lokalu – takie możliwości od tego roku daje nam instytucja najmu okazjonalnego. Dodatkowo właściciel mieszkania wskazanego przez najemcę przedkłada oświadczenie (z podpisem poświadczonym notarialnie) ze zgodą na zamieszkanie najemcy w razie eksmisji z wynajmowanego lokalu.

Marcin Jańczuk

Tekst powstał w ramach akcji Wynajmuj Bezpiecznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

Z wdzięcznością informuję Dyrekcję Metrohouse w Warszawie, że wyjątkowo dobrze układa się moja współpraca w sprawie sprzedaży i kupna mieszkania z Panią Bożeną Gwiazdowską – Waszym pośrednikiem. Jest to osoba niezwykle uczynna, życzliwa i kompetentna. Moja współpraca na zasadzie umowy otwartej trwa nadal. Dziękuję

— Irena, Warszawa